Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (yleinen GDBR 2016/679) ja tietosuoja-asetusta täydentävä kansallinen lainsäädäntö

Laatimispäivä 23.2.2021

1.REKISTERINPITÄJÄ

Yhteystiedot:

Suomen Filateliapalvelu Oy

Oy Hellman -huutokaupat

Noutokatu 321100 Naantali

puh. 02 254 7200.

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Nimi: Tatu Untinen

Sähköposti: tatu.untinen@filateliapalvelu.com

3.REKISTERIN NIMI

Suomen Filateliapalvelu Oy ja Oy Hellman -huutokauppojen asiakasrekisteri.

4.HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Suomen Filateliapalvelu Oy:n ja Oy Hellman huutokauppojen asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat muun muassa henkilötietolain 8§:n mukaan asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito, laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet. Asiakastietoja ylläpidetään myös palvelujen kehittämistä, palveluviestintää ja markkinointia varten verkkopalvelutoiminnassa. Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

Suomen Filateliapalvelu Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää rekisterissä olevia henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti.

5.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Yksityiskäyttäjän perustiedot kuten, nimi, osoite, kieli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Yritystä edustavan yksityiskäyttäjän henkilötietojen lisäksi yrityksen perustiedot kuten yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus

Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut

Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

6.REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Tietojen päivittämiseen saatetaan käyttää Postin osoitetietojärjestelmää.

7.SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille kolmansille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan henkilötietolain mukaisesti kolmansille osapuolille, nämä eivät saa käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin rekisterinpitäjälle tarjottavan palvelun toteuttamiseen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään lukittavissa tiloissa siten, ettei tietojen ja tilojen tietoturva vaarannu. Aineisto hävitetään tietoturvallisesti tuhoamalla.

Pääsy tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiin on estetty asianmukaisin teknisin ratkaisuin ja ohjelmistoja päivitetään automaattisesti.

Rekisterien käyttöoikeus edellyttää järjestelmien pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Asiakashallintajärjestelmien käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot kerätään järjestelmien tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus.

10.TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26-28 §:ien mukaan oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi esittää suullisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterinhoitajalta puhelimitse 02 254 7200 tai kirjallisesti Suomen Filateliapalvelu Oy/ Oy Hellman -huutokaupat, Noutokatu 321100 Naantali tai tatu.untinen@filateliapalvelu.com.

11.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan. Asianomainen henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tiedon korjaamista milloin tahansa rekisterinhoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle kohdassa 10. kerrotuilla tavoilla.

12.MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITYTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramarkkinointia, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinoita eikä markkina- tai mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa sekä tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä tietosuojaviranomaiselle.